คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพในฝัน

อาชีพ (occupation) คืออะไร

อาชีพ (occupation) คือ ส่วนหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาชีพจึงเป็นส่วนสำคัญหรือหน้าที่ของบุคคลในสังคม ทั้งนี้การจะประกอบอาชีพได้ต้องเกิดขึ้นจากความถนัด ความรับผิดชอบ รวมถึงทำด้วยใจรัก จึงจะสามารถประกอบอาพีชได้ การที่บุคคลประกอบอาชีพก็ต้องได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ เพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ประเภทของอาชีพ

อาชีพ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายลักษณะ เช่น อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน อาชีพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน อาชีพที่มีรายได้สูง และอาชีพที่มีรายได้ต่ำ นอกจากนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย การแบ่งประเภทอาชีพ ลักษณะการประกอบอาชีพ สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  • อาชีพอิสระ เช่น ประกอบกิจการเป็นของตัวเอง ช่างฝีมือ เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น
  • อาชีพรับจ้าง เช่น พนักงานบริษัท พนักงานขาย เป็นต้น
  • อาชีพราชการ เช่น ครู ตำรวจ แพทย์ ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
  • อาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำสวน เป็นต้น
  • อาชีพอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ การผลิตเสื้อผ้า เป็นต้น
  • อาชีพพาณิชยกรรม เช่น การค้าปลีก การค้าส่ง การค้าออนไลน์ เป็นต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
physicianฟิซิซเชินแพทย์
nurseเนิร์ซพยาบาล
doctorดอคเทอะหมอ
engineerเอนจินเนียร์วิศวกร
teacherทีเชอะครู
maintain securityเมนเทน ซีเคียวริทีรักษาความปลอดภัย
Driverไดรเวอะพนักงานขับรถ
salespersonเซลซเมินพนักงานขาย
hustlerฮัสเลอะนักธุรกิจ
farmerฟาร์มเมอะเกษตรกร
craftsmanคราฟส์เมินช่างฝีมือ
writerไรเทอะนักเขียน
singerซินเจอะนักร้อง
actorแอคเทอะนักแสดง
service staffเซอวิสสทาฟพนักงานบริการ
policemanพะลิสเมินตำรวจ
farmerฟาร์มเมอะชาวนา
gardenerการ์เดินเนอะชาวสวน
animal farmersแอนนิเมิน ฟาร์มเมอะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
technicianเทคนิชเชินช่างเทคนิค
production staffโพรดัคเซิน สทาฟพนักงานผลิต
merchantเมอเชินทฺพ่อค้า
female traderฟิเมล เทรดเดอะแม่ค้า
Marketing staffมาร์คคิททิง สทาฟพนักงานการตลาด
web designerเวบดิไซเนอะนักออกแบบเว็บไซต์
Influencerอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์
YouTuberยูทูปเบอรืยูทูปเบอรื
Life coachไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ช
Tour guideทัวร์ไกดฺไกด์นำเที่ยว
guideไกดฺมัคคุเทศก์
nutritionistทริซเซินนิสทฺนักโภชนาการ
physiotherapistฟิซิิโอเธอะพีสท์นักกายภาพบำบัด
speakerสพีเคอะพิธีกร
reporterรีพอเทอะนักข่าว
politicianพอลลิทิซเซินนักการเมือง
maidเมดแม่บ้าน

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : 
กิจกรรม และงานอดิเรก(activitiesandhobbies)