อุปกรณ์การเกษตร agricultural equipment

agricultural equipment1

อุปกรณ์การเกษตร

อุปกรณ์การเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยให้การปฏิบัติงานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว ลดแรงของเกษตรกร อุปกรณ์การเกษตรแบ่งตามชนิดวัสดุมีทั้งที่ทำจากโลหะ ทำจากพลาสติก ทำจากไฟเบอร์ หรือแม้แต่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หากแบ่งอุปกรณ์การเกษตรตามลักษณะการใช้งานจะสามารถแบ่งได้เป็นอุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบา

อุปกรณ์การเกษตรในภาษาอังกฤษเรียกว่า agricultural equipment

agricultural equipment2
agricultural equipment3

อุปกรณ์การเกษตรในภาษาอังกฤษเรียกว่า agricultural equipment แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น hand tools และ power tools

Hand tools เป็นอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้แรงงานคนในการขับเคลื่อน ตัวอย่างอุปกรณ์การเกษตรประเภทนี้ ได้แก่

 • Shovel (พลั่ว)
 • Hoe (จอบ)
 • Pickaxe (อีเต้อ)
 • Rake (คราด)
 • Wheelbarrow (รถเข็น)
 • Scythe (เคียว)
 • Shears (กรรไกร)
 • Secateurs (กรรไกรตัดแต่งกิ่ง)

Power tools เป็นอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้เครื่องจักรในการขับเคลื่อน ตัวอย่างอุปกรณ์การเกษตรประเภทนี้ ได้แก่

 • Tractor (รถไถ)
 • Combine harvester (รถเกี่ยวข้าว)
 • Baler (เครื่องอัดฟาง)
 • Shredder (เครื่องสับหญ้า)
 • Sprinkler (หัวฉีดน้ำ)
 • Water pump (ปั๊มน้ำ)

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์การเกษตรประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • Harvester (เครื่องเก็บเกี่ยวพืช)
 • Plow (ไถ)
 • Disk harrow (ไถพรวนดิน)
 • Rotary tiller (ไถพรวนดินแบบหมุน)
 • Seed drill (เครื่องหยอดเมล็ด)
 • Fertilizer spreader (เครื่องหว่านปุ๋ย)
 • Sprayer (เครื่องพ่นยา)
 • Windmill (กังหันลม)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรเพิ่มเติม

 • agricultural machine (เครื่องจักรการเกษตร)
 • agricultural implement (เครื่องใช้การเกษตร)
 • agricultural tool (เครื่องมือการเกษตร)
 • farm equipment (อุปกรณ์การเกษตรสำหรับใช้ในฟาร์ม)
 • gardening equipment (อุปกรณ์การเกษตรสำหรับใช้ในสวน)

 

ตัวอย่างประโยคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร

 • The farmer used a hoe to till the soil. (ชาวนาใช้จอบไถดิน)
 • The tractor pulled the plow. (รถไถลากไถ)
 • The combine harvester harvested the wheat. (รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวข้าวสาลี)
 • The farmer used a sprinkler to water the crops. (ชาวนาใช้หัวฉีดน้ำรดน้ำพืชผล)
 • The gardener used a shears to trim the hedge. (ชาวสวนใช้กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้)

การเลือกซื้ออุปกรณ์การเกษตรควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานและขนาดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ เกษตรกรควรหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์การเกษตรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ agricultural equipment

Shovel (n) พลั่ว

Tractor (n) รถไถ

Baler (n) เครื่องอัดฟาง

Hoe (vi) จอบ

Wheelbarrow (n) รถเข็น

Shredder (n) เครื่องสับหญ้า

Pickaxe (n) อีเต้อ

Scythe (n) เคียว

Secateurs (n) กรรไกรตัดแต่งกิ่ง

Rake (vt) คราด

Combine harvester (n) รถเกี่ยวข้าว

Water pump (n) ปั๊มน้ำ

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : Flower vocabulary